اهل تأیید

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان اسماعیلیه.

فریدون بدره ای در حاشیه فرقه اسماعیلیه، اسامی اسماعیلیان را به دو دسته تقسیم می کند. دسته نخست آن نام هایی است که خود بر خویشتن نهاده اند که عبارت است از: سباعی، اسماعیلی باطنی، اصحاب تعلیم، اصحاب الدعوة الهادیة، اصحاب الدعوة الهادیة المهدیة، اسماعیلیه، اهل تأویل، اهل تأیید، اهل تربیت و اهل حق و دستة دوم آن نام هایی است که دشمنان ایشان بر آنان اطلاق می کنند که عبارتند از: قرمطیه، ملاحده، زندیق، معطل، فاسق، کافر، ثنوی، مجوسی، اباحی، مقنّعیه، صباحیه، محمّره، مبیضه، فداویه، حشیشیه و مزدکیه. [۱]

رک: اسماعیلیه.

پانویس

  1. پاورقی فریدون بدره ای بر فرقه اسماعیلیه، مارشال هاجسن، ص2