شاکیه (از مشبّهه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مشبّهه. [۱]

احمد بن علی مقریزی در بیان فرق مشبّهه به هفت فرقه اصلی به نام های هشامیه، جولقیه، بیانیه، مغیریه، منهالیه، زراریه و یونسیه اشاره می کند و همه آن ها را از جمله روافض برمی شمارد و سپس از فرقه های سابیه، شاکیه، عملیه، مستثنیه، بدعیه، عشریه، اثریه و کرامیه نام می برد و بدون این که شرحی در بیان اقوال و مؤسسین این فرقه ها ارائه دهد، آن ها را نیز از جمله مشبّهه به حساب می آورد. [۲] دائرة المعارف تشیع ایشان را از مشبّهه شیعه دانسته و می نویسد: «ایشان فاعل طاعات را مطیع نخوانند و فاعل معاصی را عاصی ننامند زیرا احتمال دارد که فاعل معاصی بر توبه درگذرد». [۳]

پانویس

  1. خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص258 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص349
  2. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص349
  3. دائرة المعارف تشیع، ج12، ص280