کلازیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از نصیریه (علویون).

ایشان ماه را می پرستیدند. صاحب کتاب اصل العلویین و عقیدتهم، ضمن این که وجود چنین فرقه ای را نفی نکرده، این نسبت را تکذیب کرده است. [۱]


عبدالرحمن بدوی در مذاهب الاسلامیین می نویسد: « نصیریه به چهار طایفه تقسیم شده اند: حیدریه(منسوب به حیدر لقب امیرالمؤمنین علیه السلامشمالیه (می گویند علی (علیه السلام) آسمان است و پیامبر صلی الله علیه و آله خورشید و آسمان در خورشید ساکن است. ایشان را شمسیه هم می خوانند. )، کلازیه یا قمریه (معتقدند که علی (علیه السلام) در ماه اقامت دارد. ایشان به شیخ محمد بن کلازی منسوب می باشند) و غیبیه (می گویند خدا تجلی کرد و مخفی شد و اکنون زمان غیبت است و مرادشان از خدا، علی (علیه السلام) است) و گاه نصیریه را به دو طایفه تقسیم می کنند: یکم. شمالیه (همان شمسیه ) و حیدریه (منسوب به رهبر ایشان در قرن نهم هجری قمری به نام علی حیدری، و ایشان همان غیبیه هستند)؛ دوم. قبلیه که شامل کلازیه می شوند گروه اول میمیه (منسوب به محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله) ) و گروه دوم عینیه (منسوب به علی علیه السلام) ) می باشند. البته صاحب کتاب تاریخ العلویین مدعی است که بین علویین اختلاف نیست بلکه این ها، نام های عشایر مختلف نصیری هستند. وی نام عشیره های مختلف دیگری را نیز نقل کرده است. [۲]

رک: قمریه.

پانویس

  1. اصل العلویین و عقیدتهم، احمد زکی تفاحه، ص60
  2. مذاهب الاسلامیین، عبدالرحمن بدوی، ص1239