سابیه (از مشبّهه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مشبّهه. [۱]

عباس اقبال آشتیانی بـا اکتفاء به گفتار احمد بن علی مقریزی، ایشـان را از مشبّهه شیعه به شمـار آورده است، در حالی که استنتاج وی از کلام مقریزی ـ چنان که خواهیم آورد ـ اشتباه است.

آیت الله سید مهدی روحانی این مطلب را به مرحوم عباس اقبال آشتیانی نسبت می دهد. علی رغم آن که ایشان، مأخذ مشخصی را برای گفتار خود تعیین نکرده اند ولی با توجه به آن چه در مستثنیه خواهد آمد، احتمالاً مرجع ایشان کتاب خاندان نوبختی است. این درحالی است که در کتاب مذکور از فرقه ای با عنوان سابیه، از مشبّهه شیعه نام برده نشده است.

رک: مستثنیه.

پانویس

  1. المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص349