حازمیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج عجارده.

ایشان پیروان حازم بن علی یا حازم بن عاصم می باشند. [۱]

ممکن است این کلمه مصحّف خازِمیه یا خارِمیه باشد.

محمد شهرستانی و احمد بن علی مقریزی ایشان را از عجارده دانسته اند. [۲] در حالی که فخر رازی ایشان را قسیم عجارده ذکر کرده است. [۳]

محمد بن احمد خوارزمی در مفاتیح العلوم ایشان را از خوارج به حساب آورده و منسوب به شعیب بن حازم دانسته است. [۴]

پانویس

  1. اقرب الموارد، سعید شرتونی، ج1، ص640 / اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص54 / البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص134/ تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص39 / مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص46 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص115 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص355 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص274
  2. الملل و النحل، محمد شهرستانی، ج1، ص115/ المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص355
  3. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص54
  4. مفاتیح العلوم، محمد بن احمد خوارزمی، ص46