احمریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از قَدَریه.

ایشان گروهی هستند که می گویند شرط عدل خدا آن است که مالک امور بندگان شده و بین آنان و معاصی حائل شود و نگذارد که گناه از آنان سرزند. [۱]

آنچه در متن آمده ترجمه ای است که آیت الله سید مهدی روحانی از عبارت تلبیس ابلیس ارائه داده است، در حالی که به نظر می رسد ترجمه فوق خالی از مناقشه نیست و باید متن تلبیس ابلیس را چنین ترجمه نمود: «شرط عدالت خداوند آن است که امور بندگان را به خودشان تملیک نماید و بین ایشان و گناهانشان حائل شود. »

چنانکه در احمدیه گذشت ممکن است این لفظ مصحّف احمدیه باشد.

شریف یحیی الامین ایشان را از معتزله به شمار آورده است. [۲]

برای توضیح بیشتر، رک: حاشیه شریکیه .

پانویس

  1. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص40
  2. فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص38